Statut
stowarzyszenia „Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska”

ROZDZIAŁ 1
/Postanowienia ogólne/

§ 1. /Nazwa/
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Klub Kibica AZS Politechnika Warszawska” – w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu: „KK AZS PW”

§ 2. /Siedziba/
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Adres korespondencyjny Stowarzyszenia: ul. Waryńskiego 12a, 00-631 Warszawa.
3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3. /Charakter prawny/
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie:
3.1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami),
3.2. niniejszego Statutu,
3.3. innych przepisów obowiązującego prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji lub wystąpieniu z organizacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków.
6. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w jego ramach.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4. /Symbolika Stowarzyszenia/
Symbolami Stowarzyszenia są:
1. barwy: biało-zielono-granatowe,
2. herb: gryf zielono-biały AZS.

ROZDZIAŁ 2
/Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji/

§ 5. /Cele Stowarzyszenia/
Celami Stowarzyszenia są:
1. dopingowanie w sposób kulturalny drużyn klubu AZS Politechnika Warszawska,
2. aktywizacja młodzieży w zakresie wspierania i promowania drużyn klubu AZS Politechnika Warszawska,
3. organizacja wyjazdów na mecze drużyn klubu AZS Politechnika Warszawska,
4. popularyzacja sportu i rekreacji, a w szczególności piłki siatkowej,
5. dbanie o dobre imię miasta stołecznego Warszawy oraz klubu AZS Politechnika Warszawska,
6. pomoc w organizacji oprawy zawodów i imprez sportowych oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez klub AZS Politechnika Warszawska po zaakceptowaniu przez ogół Członków Stowarzyszenia,
7. współpraca z klubem AZS Politechnika Warszawska oraz innymi organizacjami sportowymi, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
8. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu,
9. poznawanie zasad i regulaminów obowiązujących przy rozgrywaniu meczów piłki siatkowej,
10. rozpowszechnianie i kreowanie pozytywnego wizerunku kibica piłki siatkowej w kraju i za granicą,
11. kształtowanie u Członków Stowarzyszenia wysokich wartości moralnych,
12. udział Członków w zawodach i imprezach rekreacyjnych, organizowanych przez inne organizacje,
13. propagowanie wśród społeczeństwa zasad kultury fizycznej i sportu masowego,
14. integrowanie środowiska kibiców siatkarskich, w celu przyjaznego i kulturalnego kibicowania swoim drużynom,
15. zorganizowane kibicowanie w rozgrywkach sportowych, przede wszystkim w rozgrywkach piłki siatkowej, w kraju i za granicą,
16. czynne kibicowanie polskim drużynom siatkarskim (klubowym oraz reprezentacyjnym) występującym na arenie międzynarodowej,
17. integracja kibiców z zawodnikami w celu przybliżenia kibicom życia sportowców, poznania oceny jakości kibicowania i nawiązania przyjaźni,
18. gromadzenie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

§ 6. /Realizacja celów Stowarzyszenia/
1. Przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1.1. aktywne kulturalne kibicowanie drużynom AZS Politechniki Warszawskiej w kraju i za granicą,
1.2. współdziałanie z władzami klubu AZS Politechnika Warszawska przez pomoc w organizowaniu zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
1.3. umożliwienie Członkom Stowarzyszenia, poprzez współpracę z klubem AZS Politechnika Warszawska, zakupu kart wstępu na mecze organizowane w Warszawie w sposób grupowy,
1.4. organizowanie wyjazdów na spotkania wyjazdowe drużyn AZS Politechnika Warszawska,
1.5. spotkania z zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi,
1.6. popularyzację celów Stowarzyszenia wśród społeczeństwa miasta stołecznego Warszawa,
1.7. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,
1.8. wymianę doświadczeń wśród Członków Stowarzyszenia,
1.9. promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zajęciach rekreacji ruchowej Członków Stowarzyszenia, w tym gra w piłkę siatkową,
1.10. organizowanie różnego rodzaju zawodów siatkarskich dla uczniów, kibiców i drużyn amatorskich,
1.11. organizowanie spotkań celem dobrego i kulturalnego kibicowania drużynom AZS Politechniki Warszawskiej,
1.12. aktywne kibicowanie innym siatkarskim drużynom klubowym i drużynom narodowym w rozgrywkach międzynarodowych,
1.13. organizowanie i udział w spotkaniach z innymi klubami kibica piłki siatkowej z kraju i zagranicy,
1.14. integrowanie środowiska piłki siatkowej w Warszawie,
1.15. gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi i sportowymi.
3. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 3
/Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki/

§ 7. /Członkowie Stowarzyszenia/
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. honorowych,
1.3. wspierających,
1.4. specjalnych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, chyba że odpowiednie postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem, mającym stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
4.1. pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży podpisaną deklarację i zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu, czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, opłacać składki członkowskie,
4.2. małoletnia w wieku 16-18 lat, która złoży podpisaną deklarację i zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu, czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, opłacać składki członkowskie – może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach Stowarzyszenia,
4.3. małoletnia w wieku poniżej 16 lat, która złoży podpisaną deklarację i zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu, czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, opłacać składki członkowskie i przedłoży do Zarządu Stowarzyszenia pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego – nie może brać udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków i nie może korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie wniosku Zarządu.
6. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a dopuszczona do obrotu prawnego stosownymi przepisami, o ile organy uprawnione do jej reprezentowania złożą do Zarządu pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, wspierająca działalność Stowarzyszenia przez udzielenie poparcia finansowego w postaci darowizny, a w miarę możliwości również w inny sposób. Wpisu na listę członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8. /Obowiązki członkowskie/
1. Do obowiązków Członka zwyczajnego i wspierającego należy:
1.1. uczestnictwo w meczach AZS Politechnika Warszawska w barwach klubowych AZS Politechniki Warszawskiej,
1.2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
1.3. stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i decyzji Stowarzyszenia i jego władz,
1.4. regularne opłacanie składek członkowskich,
1.5. chronienie własności Stowarzyszenia jako dobra wszystkich jej Członków i walczenie z przejawami marnotrawstwa,
1.6. propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia,
1.7. praca na rzecz Stowarzyszenia,
1.8. uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek honorowy ma obowiązek propagować wychowanie fizyczne i sport, oraz propagować kulturalne kibicowanie na imprezach sportowych; w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
3. O zakresie obowiązków członka specjalnego decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia bądź Zarząd.

§ 9. /Prawa członkowskie/
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1.1. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, chyba że odpowiednie postanowienia Statutu stanowią inaczej.
1.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Zarządu Stowarzyszenia,
1.3. bezpłatnego wstępu na mecze drużyn AZS Politechniki Warszawskiej oraz imprezy wskazane przez AZS Politechnikę Warszawską,
1.4. udziału w organizowanych wyjazdach na mecze drużyn AZS Politechniki Warszawskiej.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
2.1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiada głos stanowiący,
2.2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
2.3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,
2.4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
2.5. korzystać z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez Stowarzyszenie.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, w tym ma prawo uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
5. O zakresie praw Członka specjalnego decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia bądź Zarząd.

§ 10. /Ustanie członkostwa/
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonego w formie ustnej lub pisemnej,
1.2. rozwiązania się Stowarzyszenia,
1.3. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu na skutek nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek,
1.4. wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
1.5. inicjowania i prowadzenia działań szkodzących interesom Stowarzyszenia,
1.6. zdecydowanego nadużywania alkoholu oraz środków psychotropowych podczas wyjazdów oraz meczów drużyny i innych imprez,
1.7. pozytywnego rozpatrzenia wniosku innych Członków (większości) Stowarzyszenia, który został skierowany do Zarządu,
1.8. śmierci lub ustania bytu prawnego Członka.
2. Przyjmowanie lub skreślenie z listy Członków wpierających następuje na podstawie decyzji Zarządu.
3. Członkostwo honorowe i specjalne ustaje na skutek:
3.1. dobrowolnej rezygnacji,
3.2. pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania Członków
3.3. śmierci lub ustania bytu prawnego Członka,
3.4. wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia,
3.5. wystąpienia ze Stowarzyszenia.
4. Osoba skreślona z listy członkowskiej Stowarzyszenia nie ma prawa do kwot wpłaconych przez siebie do Stowarzyszenia podczas swojego członkostwa.
5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty orzeczenia.
6. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, członek wykonuje swoje prawa i obowiązki.
7. Za uchybienia polegające na nieprzestrzeganiu postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i  decyzji Zarządu, Zarząd może nakładać następujące kary:
7.1. upomnienie ustne lub na piśmie,
7.2. czasowe ograniczenie lub pozbawienie praw członkowskich,
7.3. wykluczenie.
8. Postępowanie o ukaraniu przeciwko członkom Stowarzyszenia – wszczyna Zarząd Stowarzyszenia, a przeciwko członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 4
/Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje/

§ 11. /Władze Stowarzyszenia/
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Podrozdział 4.1
/Walne Zebranie Członków/

§ 12. /Walne Zebranie Członków/
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 13. /Rodzaje i zwoływanie Walnego Zebrania Członków/
1. Walne Zebranie Członków może być Sprawozdawcze, Nadzwyczajne i Sprawozdawczo-Wyborcze.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się minimalnie raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. W terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, w którym kończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
4. Walne Zebranie Sprawozdawcze i Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd i powiadamia Członków o terminie i miejscu co najmniej 14 dni przed datą Zebrania listownie, telefonicznie, poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, e-mail, SMS-em, względnie w inny sposób, z podaniem daty, miejsca i porządku obrad Zebrania.
5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na każde żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia Członków co najmniej 7 dni przed datą Zebrania listownie, telefonicznie, poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, e-mail, SMS-em, względnie w inny sposób, z podaniem daty,miejsca i porządku obrad Zebrania.
8. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 14. /Udział i prawomocność Walnego Zebrania Członków/
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.1. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat, osobiście i Członkowie honorowi Stowarzyszenia.
1.2. z głosem doradczym – Członkowie wspierający oraz specjalni oraz zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają (za wyjątkiem spraw wymienionych w punktach dalszych):
2.1. zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę Członków w drugim terminie,
2.2. w głosowaniu jawnym lub tajnym.
3. Jawność lub tajność Walnego Zebrania Członków ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
4. W sprawie nadania tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia uchwały zapadają większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu Członków.
5. Uchwały dotyczące zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności na Zebraniu przynajmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
6. W sprawie Rozwiązania Stowarzyszenia stosuje się zapisy § 32 niniejszego Statutu.
7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
8. Przebiegiem Zebrania kieruje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 15. /Właściwości Walnego Zebrania Członków/
Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. wybór i odwołanie:
1.1. Prezesa Zarządu spośród Członków Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów,
1.2. Zarządu Stowarzyszenia spośród Członków Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
2. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Stowarzyszenia,
4. uchwalanie zmian Statutu,
5. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i udzielanie im absolutorium,
6. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości składek i zasad ich wpłacania,
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
10. podejmowanie decyzji o przekazaniu, sprzedaży, odstąpieniu majątku ruchomego i nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia,
11. podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości, zaciągnięciu kredytu czy obciążeniu majątku Stowarzyszenia.

Podrozdział 4.2
/Zarząd/

§ 16. /Zarząd Stowarzyszenia/
1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z 4 osób – Prezes, dwóch Członków Zarządu i Skarbnik – wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród posiadających bierne prawo wyborcze Członków Stowarzyszenia.
3. W składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 17. /Wybory Zarządu Stowarzyszenia/
1. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. W przypadku powoływania Zarządu:
2.1. w pierwszej kolejności powołuje się Prezesa Zarządu spośród przynajmniej dwóch kandydatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia – wg ilości otrzymanych głosów,
2.2. pozostałych członków Zarządu powołuje się wśród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu i członków Stowarzyszenia – w razie konieczności głosowania wg ilości otrzymanych głosów.
3. Komisję Rewizyjną powołuje się spośród kandydatów spełniających warunki, o których mowa w Podrozdziale 4.3.
4. Sąd Koleżeński powołuje się spośród kandydatów spełniających warunki, o których mowa w Podrozdziale 4.4.

§ 18. /Uchwały Zarządu/
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu co najmniej ½ ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.
2. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli oraz podpisania w imieniu Stowarzyszenia, a w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Członka Zarządu.

§ 19. /Kompetencje Zarządu/
Do kompetencji Zarządu należy:
1. bieżące prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
4. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
6. przygotowanie projektu wysokości składek członkowskich,
7. przygotowanie projektu programu działania i planów finansowych i uchwalanie ich,
8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
9. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, i zatwierdzanie regulaminów,
10. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie Członków zwyczajnych i wpierających Stowarzyszenia,
11. przyjmowanie wszelkich wniosków Członków Stowarzyszenia i przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków,
12. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
13. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,
14. prowadzenie rejestru Członków Stowarzyszenia,
15. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
16. wszelkie inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Podrozdział 4.3
/Komisja Rewizyjna/

§ 20. /Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia/
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – w tym Przewodniczącego i dwóch członków – i jest wybierana przez Walne Zebranie na okres dwóch lat.
3. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku:
4.1. śmierci członka Komisji,
4.2. złożenia rezygnacji,
4.3. odwołania.
5. Członkami Komisji nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z racji zatrudnienia z członkami Zarządu oraz osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Komisji, jeżeli jego działania są szkodliwe dla Stowarzyszenia lub narażają jego dobre imię.

§ 21. /Kompetencje Komisji Rewizyjnej/
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolującym, który sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia pod względem celowości, gospodarności i zgodności ze statutem, a w szczególności:
1.1. oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
1.2. ma prawo badać dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień,
1.3. dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również:
2.1. zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd programów działania Stowarzyszenia,
2.2. zatwierdzanie rocznych planów finansowych.
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny działalności Stowarzyszenia,
5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu,
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się z inicjatywy:
7.1. Przewodniczącego Komisji,
7.2. Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo, korzystać z doradztwa ekspertów zewnętrznych.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
11. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Komisji, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Podrozdział 4.4
/Sąd Koleżeński/

§ 22. /Sąd Koleżeński Stowarzyszenia/
1. Sąd Koleżeński jest organem nadzorującym i określającym wykroczenia Członków Stowarzyszenia przeciwko Statutowi i regulaminom Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, na okres dwóch lat.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu Członka nie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Podrozdział 4.5
/Uzupełnianie i kooptacja organów/

§ 23. /Uzupełnianie i kooptacja składu organów/
1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odwoła stary Zarząd i w jego miejsce wybierze nowy lub przeprowadzi wybory uzupełniające.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej, zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybierze nowy skład Komisji lub przeprowadzi wybory uzupełniające.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Sądu Koleżeńskiego, zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybierze nowy skład Sądu lub przeprowadzi wybory uzupełniające.
4. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, a okres ich działalności trwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ 5
/Majątek Stowarzyszenia/

§ 24. /Składowe Majątku Stowarzyszenia/
1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, fundusze i inne aktywa.
2. Na Majątek Stowarzyszenia składają się:
2.1. wpisowe do Stowarzyszenia,
2.2. składki roczne Członków Stowarzyszenia,
2.3. darowizny, spadki, zapisy i dochody z majątku Klubu,
2.4. dotacje władz sportowych, instytucji i sponsorów,
2.5. dochody z ofiarności publicznej,
2.6. dochody z działalności gospodarczej,
2.7. inne dochody.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach, a dochód z działalności przeznaczony jest w całości na realizację zadań statutowych.

§ 25. /Wpisowe i składka roczna/
Wysokość wpisowego i składek na dany rok ustala Walne Zebranie Członków.

§ 26. /Gospodarowanie Majątkiem/
Stowarzyszenie gospodaruje samodzielnie posiadanym Majątkiem.

§ 27. /Koszty działalności i odpowiedzialność prawna/
Stowarzyszenie pokrywa koszty bieżące z uzyskanych przychodów i odpowiada za swoje zobowiązania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 28. /Ważność oświadczeń majątkowych Stowarzyszenia/
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie minimum dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
/Nagrody i wyróżnienia/

§ 29.
Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Stowarzyszenia, klubu AZS Politechnika Warszawska lub reprezentacji narodowej szkoleniowców, zawodników, działaczy i kibiców.

§ 30.
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyjmowania określa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 7
/Zmiana Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia/

§ 31. /Zmiana Statutu/
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 32. /Rozwiązanie Stowarzyszenia/
1. Wniosek o Rozwiązanie zgłasza Zarząd, Komisja Rewizyjna lub grupa co najmniej dwudziestu Członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić z jego inicjatywy na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza likwidatora, określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
4. Likwidatora powołuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
5. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.
6. Rozwiązanie Stowarzyszenia może również nastąpić w razie rozwiązania przez organ rejestracyjny.

ROZDZIAŁ 8
/Postanowienia końcowe/

§ 33.
1. Wszelkie inne przepisy regulujące działalność Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Prawo interpretacji niniejszego Statutu i wewnętrznych przepisów posiada wyłącznie Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia Klub Kibica – PDF